All for Joomla The Word of Web Design

  

 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

SAMANDAĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Güvenlik Hizmet Alımıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2017/73994

 

1-İdarenin
a)Adı : SAMANDAĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi : CUMHURIYET MAH. ATATÜRK CAD. 1 31800 - SAMANDAĞ/HATAY
c)Telefon ve faks numarası : 3265121007 - 3265123200
ç)Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
d)İhale dokümanının görülebileceği adres : SAMANDAĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
e)İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a)Adı : Özel Güvenlik Hizmet Alımı
b)Niteliği, türü ve miktarı : Silahlı Özel Güvenlik 3 kişi Silahsız Özel Güvenlik 4 kişi Kapı Tipi Metal Dedektör 1 adet Şerit Bariyer 2 Takım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçemiz sınırları dahilindeki hizmet binaları
ç)Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi01.04.2017, işin bitiş tarihi31.12.2017

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2017 - 10:00
b)e-anahtar gönderme zaman aralığı : 06.03.2017 10:00 - 06.03.2017 13:00
c)e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 06.03.2017 - 13:00
ç)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5. Maddesi gereği İçişleri Bakanlığınca verilen "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyeti İzin Belgesi" nin aslı veya noter tasdikli suretini idareye ibraz edecektir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Özel Güvenlik hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.
İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

school and education

Halk Masası