İLAN

       24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye

eklenen geçici 25 inci maddeye dayanılarak, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel

Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin

Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına

Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 30/03/2018 tarih ve 31292642-045.00-E.16638 sayılı görüşü; çerçevesinde askerde bulunanlar hakkında da aynı madde hükümleri uygulanır hükmü gereğince, yapılan ön inceleme ve esas inceleme ilan olunur.

                                                                                         10.05.2018

Sıra No T.C.Kimlik Numarası    Ad Soyad

     Başvuru

   (Kabul-Red)

   Açıklama
1 25*******30 Süleyman İNAL          Kabul

1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından işçi statüsüne geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

2- Başvuru sahipleri, Tespit Komisyonu Kararına karşı itirazlarını Usul ve Esasların 36.Maddesine istinaden ilan(tebliğ) tarihi olan 10 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 3(üç) gün içinde yapmak zorundadır.