SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                           TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

               Mülkiyetlerinin tamamı Samandağ Belediyesine ait imalatları devam eden aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine İstinaden Açık Artırma Teklif Usulü ile 23.05.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.Taşınmaz satışlarının tamamlanmaması (yeterince istekli olmaması halinde) halinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69.Maddesi ile 29 Eylül 2005 gün ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediyelerin Arsa,Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi,Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15/d Maddesine göre,satışa konu olacak bağımsız bölümler bitinceye kadar, satışlara 2018 yılı her Encümen Toplantısında devam edilecektir.Taşınmazlara ait Blok,Bağımsız Bölüm Numarası,Kat Numarası,Niteliği,Konumu,Brüt Alanı,Muhammen Bedeli,Geçici Teminat Miktarı ve Şartname Bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

BLOK B.B.N.O KAT NO NİTELİĞİ KONUMU

MEVCUT

   ALAN

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT %3 (TL)

ŞARTNAME BEDELİ(TL)

A BLOK 7 2.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

168   285.000,00 8.550,00 200.00
A BLOK 8 3.KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

171   310.000,00 9.300,00 200.00
A BLOK 11 4.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

168   300.000,00 9.000,00 200.00
A BLOK 14 6.KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

168   320.000,00 9.600,00 200.00
A BLOK 17 7.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

168   300.000,00 9.000,00 200.00
B BLOK 18 8.KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

168   300.000,00 9.000,00 200.00
B BLOK 21 9.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

168   300.000,00 9.000,00 200.00
C BLOK 10 4.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

168   320.000,00 9.600,00 200.00
D BLOK 1 ZEMİN KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

122   195.000,00 5.850,00 200.00
D BLOK 2 ZEMİN KAT DAİRE DOĞU 95   140.000,00 4.200,00 200.00
D BLOK 3 ZEMİN KAT DAİRE DOĞU 95   140.000,00 4.200,00 200.00
D BLOK 4 ZEMİN KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

122   195.000,00 5.850,00 200.00
D BLOK 6 1.KAT DAİRE DOĞU 95   150.000,00 4.500,00 200.00
D BLOK 7 1.KAT DAİRE DOĞU 95   150.000,00 4.500,00 200.00
D BLOK 8 1.KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

122   205.000,00 6.150.00 200.00
D BLOK 9 1.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

122   220.000,00 6.600,00 200.00
D BLOK 10 2.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000.00 4.800,00 200.00
D BLOK 11 3.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 14 3.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 15 3.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 16 4.KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

122   220.000,00 6.600,00 200.00
D BLOK 18 4.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 19 4.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 20 4.KAT DAİRE

GÜNEY-DOĞU-

BATI

122   220.000,00 6.600,00 200.00
D BLOK 21 5.KAT DAİRE

KUZEY-DOĞU-

BATI

122   220.000,00 6.600,00 200.00
D BLOK 22 5.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 23 5.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00

200.00

D BLOK 26 6.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 27 6.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 30 7.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 31 7.KAT DAİRE DOĞU 95   160.000,00 4.800,00 200.00
D BLOK 45

BODRUM                

     KAT

İŞYERİ KUZEY 116   230.000,00 6.900,00 200.00

1- Tapu kaydı Zeytunlu Mahalle 194 ada 1 numaralı taşınmazda bulunan mülkiyetlerinin tamamı ile Samandağ Belediyesine ait, imalatları devam eden ve yukarıdaki tabloda gösterilen taşınmazların satış bedellerinin tamamı peşin ödenecektir.Taşınmazların bedelleri peşin ödenmesi mukabilinde tapu devirleri yapılacak olup taşınmazlar bitmiş haliyle Aralık 2018 yılı sonunda teslim edilecektir.İhale ile satışı kesinleşen 150 metrekareye kadarki daire fiyatlarına %1,150 metrekareyi geçen daire fiyatlarına %8 ve işyeri fiyatına %18 KDV eklenecektir.

2) İHALENİN YAPILACAĞI YER,TARİH VE SAAT:İhale 23/05/2018 Çarşamba günü, Samandağ Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:1 adresinde bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 10.00’da yapılacaktır.

3)İhale şartname bedeli her bir taşınmaz için 200,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.(Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)

4) İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE KESİN TEMİNAT

         f) İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5) İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

1)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

5) Tüzel kişi olması halinde,Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

6) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

7) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

8) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

9) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

10) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

11) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.                                                                                       Samandağ Belediyesi